اجرای طرحهای صنعتی بصورت EP1 و EPC2 كلید گردان

رئوس خدمات قابل ارائه در قالب‌ طرح‌های EPC,EP شامل طراحی و مهندسی ، تهیه و تدارك كالا و تجهیزات ، عملیات اجرایی و راه‌اندازی توسط مشاركت با شركتهای اجرایی (پیمانكاران) معتبر به ترتیب زیر می‌باشد :

 • مشاركت و تشكیل كنسرسیوم یا پیمانكاران معتبر خارجی و داخلی جهت ارائه خدمات بصورت EPC,EP
 • انجام و ارائه كلیه خدمات مربوط به طراحی و مهندسی شامل مطالعات مقدماتی ، طراحی مقدماتی ، برآورد هزینه طرح ، طراحی تفصیلی ، زمانبندی طرح ، مهندسی كارگاهی و مهندسی تطبیقی
 • انجام و ارائه كلیه خدمات مربوط به تداركات كالا و تجهیزات طرح شامل تهیه مدارك سفارش و اسناد مناقصه ، تهیه لیست سازندگان معتبر ، ارزیابی فنی و اقتصادی پیشنهاد سازندگان و فروشندگان ، صدور سفارش و یا عقد قرارداد ،بازرسی فنی حین ساخت ، حمل ونگهداری كالا ، مدیریت انبارداری و تحویل كالا جهت عملیات نصب
 • انجام عملیات اجرایی مربوط به ساختمان و نصب شامل زمانبندی عملیات اجرایی ، روشهای اجرایی ،سازمان ،تجهیزكارگاه ،تهیه روشهای كنترل كیفیت ، اجرای مقررات ایمنی ،تهیه مصالح و تجهیزات پای كار ، تهیه ابزار و ماشین‌آلات ، احداث تاسیسات و ساختمانهای موقت ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، اجرای عملیات ساختمان و نصب ، انجام آزمایشات لازم ، ارائه گزارشات ادواری ، تهیه نقشه‌های عین ساخت (As Built) ، پیش‌راه‌اندازی ، راه‌اندازی ، بهره‌برداری آزمایشی ، حفاظت و نگهداری در دوره تضمین ، رفع معایب و نقایص در دوره تضمین ، تهیه گزارش نهایی طرح .

 

 • خدمات مدیریت ساختمان (MC) و نظارت عالیه و كارگاهی
  • مدیریت ساختمان (MC)
   • تدوین روشها ، دستورالعملها و سازمان اجرایی
   • رنامه‌ریزی و كنترل طرح
   • خدمات ارجاع كار به مراجع و شركتهای ذیصلاح
   • هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادها و مشاركت در حل دعاوی احتمالی پیمانكار با كارفرما
   • مدیریت خدمات و تداركات كالا
   • مدیریت و هماهنگی عوامل اجرایی ساختمان و نصب
   • مدیریت و هماهنگی عوامل كنترل كیفی عملیات اجرایی
   • هماهنگی خدمات راه‌اندازی ،بهره‌برداری آزمایشی و تحویل
   • هماهنگی خدمات مربوط به دوره تضمین
   • خدمات برآورد ، كنترل پرداختها ، امور حقوقی قراردادها
   • خدمات مربوط به مستندسازی و جمع‌آوری اسناد و مدارك فنی در مركز اسناد
   • تهیه و تنظیم گزارشات پیشرفت كار و گزارش نهایی طرح
  • نظارت عالیه و كارگاهی
   • كنترل و نظارت عملیات اجرایی بر اساس برنامه زمانبندی طرح و نقشه‌های اجرایی
   • بررسی مشخصات فنی كالاهای عهده پیمانكار
   • بازرسی كیفی و كمی كالا و تجهیزات مورد نیاز طرح
   • تعیین نوع آزمایشات و محل نمونه‌برداری از مصالح
   • تهیه و تنظیم گزارشات تفصیلی و جامع از عملیات اجرایی پیمانكار
   • بررسی احجام كار و صورت وضعیتهای موقت و قطعی پیمانكار
   • بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت‌های جدید
   • انجام تشریفات مربوط به تحویل موقت و قطعی و صدور گواهینامه‌های مربوطه
   • اظهار نظر در مورد دعاوی احتمالی پیمانكار با كارفرما
   • رسیدگی در مورد نقشه‌های عین ساخت (As Built)
   • نظارت بر عملیات و تكالیف پیمانكار در دوران نگهداری و صدور گواهینامه‌های لازم
   • تهیه گزارشات در دوران نگهداری و تضمین

 

 • خدمات طراحی و مهندسی
  • مطالعات مقدماتی شامل مطالعات پایه ، بررسی نیازها ، توجیه فنی اقتصادی ، بررسی روش‌های تولید، برآورد هزینه و سایر خدمات این مرحله .
  • طراحی مقدماتی شامل مطالعات تكمیلی ، تدوین روش‌های اجرایی ، تعیین مبانی محاسبات و طراحی تفصیلی ، تهیه طرح مقدماتی و نقشه‌های اصلی ،طرح‌ریزی نیروی انسانی ، برآورد هزینه طرح ، تهیه مشخصات فنی تجهیزات و سایر خدمات این مرحله .
  • طراحی تفصیلی شامل محاسبات فنی ، نقشه‌های اجرایی ، مشخصات فنی نهایی تجهیزات ، برآورد هزینه نهایی اجرای طرح ، برنامه زمانبندی و اسناد مناقصه .
  • مدیریت كالا شامل مدارك سفارش ، تهیه لیست سازندگان معتبر ، بررسی پیشنهاد سازندگان از نظر فنی و اقتصادی و همیاری با كارفرما در خرید كالا .

 

 • خدمات نگهداری و تعمیرات (نت)

شركت مهندسین مشاور آتا انرژی پایدار به عنوان پیشگام در این رشته از فعالیت‌های مهندسی تجربیات زیادی در زمینه طراحی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات كارخانه‌ها اندوخته است . رئوس خدمات قابل ارائه در قالب طرح جامع نگهداری و تعمیرات به ترتیب زیر می‌باشد.

 • جمع‌آوری اطلاعات ، شناسایی و طبقه‌بندی ماشین‌آلات و تهیه شناسنامه‌های فنی .
 • طراحی سازمان مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات .
 • طرح ریزی نیروی انسانی تعمیراتی .
 • تدوین دستورالعمل‌های تعمیراتی .
 • تدوین برنامه آموزش كاركنان جهت پیاده‌سازی سیستم .
 • پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای سیستم و بهبود روش‌ها

 

مهندسین مشاور آتا انرژی پایدار ، همواره تلاش نموده است تا با ایجاد یك محیط علمی تخصصی برای كارشناسان كشور، خدماتی با كیفیت مطلوب به صنایع نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاهی و … ارائه نماید و نقش مؤثری را در روند استقلال و توسعه صنعتی كشور ارائه دهد.