به منظور اطمینان از انطباق کلیه فعالیت های مهندسی تامین کالا و ساختمان و نصب پروژه ها با الزامات استانداردهای ISO14001, ISO 9001,ISO/TS2900 ,OHSAS18001 سامانه مدیریت یکپارچه آتا انرژی پایدار در رابطه با کیفیت ، بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایجاد گردید. گواهی نامه های اخذ شده آتا انرژی پایدار شامل ISO 9001، ISO 14001، ISO/TS 29001 و OHSAS 18001 بر مبناي ممیزی سالانه موسسه استانداردAFNOR مستمراً به روز می شوند.