امکانات و منابع انسانی

با کمک مدیران با کفایت، متخصصین، مهندسین، تکنسین ها و دیگر افراد و همکاری با یکدیگر  می توانیم به راحتی تمامی پروژه ها را با موفقیت به پایان برسانیم. ما قادر به گسترش ظرفیت نیروی کار متخصصان خود در صورت نیاز هستیم و برای تطبیق با تعهداتمان به شرکتهای وابسته، قراردادی های فرعی و متخصصان مستقل در صورت نیاز دسترسی خواهیم داشت. در حال حاضر تعداد زیادی از مهندسین، تکنسین ها و … در دفتر و سایت پرئژه های این شرکت مشغول به فعالیت می باشند.