به عنوان یک شرکت دانش محور، آتا انرژی پایدار امر آموزش را یکی از ارزش های بنیادی و از عوامل حیاتی بهبود مستمر فرايندها، روشها وعملكردها می داند. اهداف آموزشی آتا انرژی پایدار عبارتند از :

  • به روز آوری دانش فنی/حرفه اي کارکنان
  • همگام شدن با دانش و تکنولوژی روز دنیا
  • ارتقاء دلبستگی،كيفيت عملكرد وبازده کارکنان
  • بهبود مستمر کیفیت خدمات ومحصول پروژه ها